Zápisy z jednání školské rady

Zápis číslo 2 / 2012 z jednání Školské rady při I. ZŠ Zruč n. S. ze dne 25.4.2012


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Mgr. Dana Radilová

za rodiče:
Eva Lejnarová
Petr Novák

za učitele:
Mgr. Vladimír Nulíček
Mgr. Marcela Křížová

hosté:
Mgr. Ivana Stará

omluven:
Mgr. Martin Hujer


1) Informace ředitelky školy

Seznámení nových členů rady se „Standardy pro základní vzdělávání“ a testování žáků 5. a 9. ročníků (Mgr. Vladimír Nulíček)
-oblasti: matematika, český jazyk, anglický jazyk

2) Mgr. Martin Hujer jmenován do školské rady místo ing. Ivo Šimka

3) Informace ředitelky školy

- informace o konkurzu na místo ředitelky ZŠ
- informace o koncepci dalšího rozvoje školy
- investice: a) nucená nová elektroinstalace - (ředitelka seznámí s tímto problémem starostu města Mgr. M. Hujera)
b) opravit podlahy chodeb – upozornění bezpečí.. technika
- zřízení chemické laboratoře (ze zdroje ZŠ)
- nedostatek prostorů pro ŠD (pavilon B -> vybourat okno, topení 2. třídy, přízemí + první patro)
- stavba venkovního altánu – seznámení s plánem stavby (oslovení firmy Less Mičánek)
- získána dotace na prostor (venkovní) pro ŠD
- vybavení školní zahrady (pařníky)
- projekt OPVK
- vzdělávání cizinců
- Atletická olympiáda (podzim 2012) pro žáky II. Stupně (na počest Olympiády v Londýně)
- MŽP – vypsán projekt (září 2012 – červen 2013) Arboretum
-zřízení regulovaného ohniště s lavičkami

4) Akce – průběh a příprava
- fotografování žáků
- zájezd do Říma a Vatikánu
- Sport. turist. kurz (Chřenovice) 8.ročníky
- vydání nového řádů pro školní jídelny (na web. stránkách školy) – odhlašování obědů – oznámeno žákům a rodičům v EŽK
- větší pozornost okr. soutěžím na I. stupni (Pythagoriáda)
- Den Země – vydání sbírky žákovských básní a próz „Strom“
- obnovení recitační soutěže E. Dřevinkové
- kladně hodnocen počet rodičů na třídních schůzkách (zvýšil se oproti minulým rokům – rodiče používají EŽK pravidelně, komunikují také pomocní e-mailu a telefonu).

5) Založená nová e-mail. schránka rady školy: rada.skoly@zszruc.cz

6) Další termín rady: 26.9.2012

Ve Zruči n.S. 25.4.2012

Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček