Zápisy z jednání školské rady

Zápis č. 5/2010 z jednání Školské rady při I.ZŠ ve Zruči nad Sázavou ze dne 13.1.2010


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Andrea Pacalová

za rodiče:
Eva Lejnarová
Mgr. Radek Stýblo

za učitele:
Mgr. Vladimír Nulíček
Mgr. Marcela Křížová

hosté:
Mgr. Ivana Stará

omluveni:
Ing. Ivo Šimek


Program:

1) Informace ředitelky školy o chování dětí v prvních třídách: agresivita, krádeže, vulgární vyjadřování, byly svolány dvě schůzky s rodiči, hospitace v obou třídách, rozdíl v chování dětí,v 1.B šest velmi problémových dětí,do třídy dochází pí. uč. Eva Mrázková, pí. uč. Podaná a ředitelka školy pomáhat s řešením situací.
V době nemoci tř. učitelky zastupovala pí. uč. Koumarová, chodí pomáhat dobrovolně i nadále. Je navržena spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou. Paní Smítková (ŠD) má stejné problémy – zkušená vychovatelka.
Problém – MŠ neinformovala o problémech chování ZŠ.

2) Ředitelka školy - projekt "S pohádkou do školy" - po zápisu (pro děti budoucích prvních tříd)
- účast obou učitelek budoucích prvních tříd
- spolupráce s učitelkami MŠ při seznámení rodičů s projektem
Počet dětí ZŠ – 402

3) Ředitelka školy – ukázka nových šaten (skříňky)

4) Ředitelka školy - zkolaudován sportovní areál za ZŠ

5) Lyžařský zájezd (od 16.ledna – Benecko) 7.ročník
Turistický kurz – 8.ročník
Zápis do prvních tříd

6) Hodnocení chřipkové epidemie – 20% (po dohodě s dětskou lékařkou škola nebyla uzavřena)

7) "Mléko do škol" – nízký zájem, přesto projekt realizován
"Ovoce do škol" – bude realizován na I. stupni dvakrát do měsíce
"Peníze školám" – projekt EU (škola se zapojí) - cíl: zmenšení skupin při vzdělávání, příprava na vyučování (pracovní listy), vzdělávání učitelů

8) ČŠI – rozhodnutí: ŠPV pro základní vzdělání je v souladu s RVPZV

9) Nový časopis ,,Vševěda“ – dvouměsíčník http://www.zszruc.cz/skolni_casopis.html

10) Další termín rady: 28.4.2010 18:00

Ve Zruči n.S. 13.1.2010

Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček