Zápisy z jednání školské rady

Zápis č. 3/2009 z jednání Školské rady při I.ZŠ ve Zruči nad Sázavou ze dne 17.6.2009


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Ing. Ivo Šimek

za rodiče:
Eva Lejnarová
Mgr. Radek Stýblo

za učitele:
Mgr. Vladimír Nulíček
Mgr. Marcela Křížová

hosté:
Mgr. Ivana Stará

omluveni:
Andrea Pacalová


Program:

1) Hodnocení průběhu zadávání dotazníků pro rodiče, žáky a učitele. Termín : konec června

2) Návrh Ing. Šimka : účast členů Školské rady při hospitacích (termín : září 2009)

3) Ředitelka školy seznámila členy Školské rady s průběhem a vyhodnocením projektového dne ke Dni dětí.Ukázky z jednotlivých dílen.
Seznámení s projektem OP VK - Základní škola Kutná Hora - partner projektu

4) Hodnocení školního časopisu.

5) Informace ředitelky školy týkající se pavilonu B a F (ZŠ) + průběhu prací probíhajících na budoucím sportovišti za Základní školou (viz. plánek)

6) Seznámení se slavnostním předáváním vysvědčení a šerpování žáků 9. tříd.

7) Další termín rady : 30.9. 2009 18:00

Ve Zruči n.S. 17.6.2009

Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček