Zápisy z jednání školské rady

Zápis č. 2/2009 z jednání Školské rady při I.ZŠ ve Zruči nad Sázavou ze dne 29.4.2009


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Ing. Ivo Šimek
Andrea Pacalová

za rodiče:
Eva Lejnarová
Mgr. Radek Stýblo

za učitele:
Mgr. Vladimír Nulíček
Mgr. Marcela Křížová

hosté:
Mgr. Ivana Stará


Program:

1) Strategie rozvoje školy (Mgr. Stará) - Školská rada bere na vědomí
Připomínky : Ing. Šimek - hodnocení kvality učitelů (jakým způsobem provádí vedení školy tuto činnost) - vize (konkretní body)

2) Změny v ŠVP - hodinové dotace v jednotlivých předmětech (disponibilní hodiny - viz. tabulky)

3) Eva Lejnarová - rodiče 1. stupně (návrh k návratu ke zvukovému znamení - návrh řešení - dotazník pro autoevaluaci v elektronické podobě pro rodiče

4) Byl projednán e-mail Olgy Picmausové, kde si stěžovala na chování dětí i dospělých během jízdy do Anglie - zájezd dětí kombinovaný s dospělými- účastníci zájezdu pořádaného ABC TOURS.
Školské radě se jeví, že došlo k pochybení výše zmíněné (A. Pacalová) cestovní kanceláře, která přes upozornění pí. Staré nerespektovala požadavky.

5) A. Pacalová : návrh na provoz ŠD ve dnech volna určených MŠMT -zařadit do dotazníku

6) Rada bere na vědomí změnu k příloze Zřizovací listiny

7) Další termín rady : 17.6. 18:00

Ve Zruči n.S. 29.4.2009

Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček