Zápisy z jednání školské rady

Zápis č.9/2007 z jednání Školské rady při I.ZŠ Zruč nad Sázavou dne 10.10.2007


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Jan Jelínek
Mgr. Martin Hujer

za rodiče:
Eva Lejnarová
Mgr. Radek Stýblo

za učitele:
Mgr. Marcela Křížová
Mgr. Vladimír Nulíček

hosté:
Mgr. Ivana Stará
Mgr. Monika Drymlová


Program:

1) Seznámení členů rady se situací v 6.třídách.
- vztahy v obou třídách jsou vyvážené, bez větších konfliktů, rodiče nekontaktují třídní učitele.
Na jednání rady byly přítomny obě třídní učitelky a podaly zprávu o současném stavu a vývoji od začátku školního roku ve třídách 6.A a 6.B.
Bylo konstatováno, že nebyly zaznamenány žádné problémy vyplývající z přeřazení žáků v rámci 6. ročníků, a nebyly podány žádné podněty z řad rodičů.

2) Rada školy byla seznámena a vzala na vědomí informace ředitelky školy o vytvořené směrnici a podmínkách přeřazování žáků mezi jednotlivými třídami jednoho ročníku.

3) Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2006/2007.

4) Školská rada projednala návrh rozpočtu a vyjádřila se k hospodaření.

Ve Zruči n.S. 10.10.2007

Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček