Zápisy z jednání školské rady

Zápis č. 12/2008 z jednání Školské rady při I.ZŠ ve Zruči nad Sázavou ze dne 1.10.2008


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Mgr. Martin Hujer

za rodiče:
Eva Lejnarová
Mgr. Radek Stýblo

za učitele:
Mgr. Vladimír Nulíček

hosté:
Mgr. Ivana Stará

omluveni:
Mgr. Marcela Křížová
Jan Jelínek


Program:

1) Schválení výroční zprávy o činnosti I.ZŠ ve Zruči nad Sázavou

2) Projednání návrhu rozpočtu I.ZŠ na rok 2009 (informace ředitelky školy)

3) Seznámení členů rady s projekty
a) sportovní areál za Základní školou
b) vybavení odborných učeben I.ZŠ ve Zruči n.S.
c) rekonstrukce sociálního zařízení ve školní jídelně
d) rekonstrukce dopravního hřiště
e) projekt – interaktivní a projektové vyučování

4) Informace k volbě nové školské rady (11.11.2008)

5) Diskuze členů o ponechání, zkrácení nebo zrušení "zvonění“, popř. nastavení jiné melodie

6) Další termín schůze: Nová školská rada po listopadových volbách – inf. předvolební komise

7) Informace o opatřeních týkajících se výskytu žloutenky

Ve Zruči n.S. 1.10.2008

Zápis vyhotovila: Eva Lejnarová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček